divendres, 13 de novembre de 2009

Activitats de matemàtiques II

Comptar diners

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i mesura

Material.

Diners

Agrupament.

Grups de tres

Durada. A partir d'una sessió.

Desenvolupament.

Un cop s'han recollit els diners d'una sortida, d'una parada, de les colònies... donar aquests als infants de manera que hain de calcular quant hi ha.

Treball vertical.

Depenent de l'edat ho agruparan de diferents maneres o necessitaran pistes, tot i que si treballen en grup arribaran a un acord fent piles, per exemple.

TIC: Jclic


Distribució de l'aula

BLOC MATEMÀTIC. Geometria

Material.

Agrupament.

Grup classe

Durada.

Mitja sessió

Desenvolupament.

Un cop els nens i nenes trien el lloc on seure, si ho fan ells, es dibuixa un plànol esquemàtic de l'aula on hi ha algun element de referència ( porta, taula mestre/a ... ) i ells han de col·locar-se al seu lloc. Pot anar-se variant la direcció des d'on està l'observador.

Temporització: Mensualment

Bingo Matemàtic

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul - Geometria

Material.

Fitxes amb les taules de multiplicar, sumar, restar o dividir que poden confegir els mateixos nens i nenes al començament de la sessió. A una cara la operació, al darrera el resultat.

Cartolina, bossa de cigrons, mongetes o quelcom per marcar.

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada.

Una sessió per a preparar el material i una per jugar. A partir d'aleshores es podrà anar jugant puntualment per repassar les taules.

Desenvolupament.

Els infants dibuixaran una graella les dimensions de la qual dependrà de a qui va dirigida l'activitat, pot ser de 5 x 5, 10 x 10... És important que la graella també la dibuixin ells, ( Percepció espaial ), encara que no quedi del tot bé. Després a cada requadre s'hi escriurà el resultat de les operacions que hem escollit.

Un cop la graella dibuixada, s'anirà traient les fitxes amb les operacions i es dirà el resultat. Cadascú el buscarà i el marcarà. La fitxa es donarà a un nen/a i després, quan algú canta línia o bingo, es fa al revés es diu el resultat i qui té la operació ha de d'aixecar la mà.

Treball vertical.

És una activitat que pot fer-se a diferents nivells alhora. Pels més petits poden usar una taula de resultats i els més grans no, o bé els que ja se saben les taules de memòria i els que no. A l'hora de confegir les taules sempre poden els més grans ajudar als més petits. Ull, ajudar, no fer.

TIC:


Dòminos matemàticsBLOC MATEMÀTIC. Càlcul, numeració, geometria.

Material.

Cartolina, escaires i cartabons, retoladors,

Agrupament.

Grups de quatre, per exemple.

Durada.

2 sessions mínim.

Desenvolupament.

Primer cal escollir la temàtica. Dins d'una aula poden fer-se de diferents blocs matemàtics o bé del mateix però canviant els valors. Per exemple, tots treballem les fraccions, les multiplicacions, els polígons o bé se'n dóna a escollir o a cada grups se li diu segons les seves necessitats. Primer hauran de crear els 7 valors que es repeteixen, tot i que poden expressar-se de diferent manera. Per a dir el 36, poden posar 35 + 1, 6 x 6 , els costats de 6 hexaedres ... i després caldrà escriure'ls tots en un full abans de passar-ho a la cartolina. En la darrera sessió tots jugaran amb tots els dòminos, hi podrà haver un full de claus de resposta per a les operacions, de manera que serveixi de guia.

Treball vertical.

Les mateixes operacions escollides agruparan de diferents manera, tot i que tots faran un dòmino a l'hora.


Construcció de taules de multiplicar


BLOC MATEMÀTIC. Càlcul

Material.

Cartolina, escaire i cartabó, reglets.

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada.

Depèn del nivell

Desenvolupament.

Primer de tot cal dibuixar la graella 10 x 10. Segons els nivells se'ls pot donar aquesta taula ja dibuixada. Després amb l'ajut dels reglets es pot anar omplint la graella. Pot fer-se tota de cop, pels grans o bé per columnes amb els més petits, de manera que poc a poc l'aniran tenint plena.

Treball vertical.

Fent la graella, usant reglets, l'ordinador, una calculadora o altre material... Cal però que abans d'usar res s'entengui què vol dir multiplicar.

TIC: http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html

http://www.xtec.es/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html


Curses de daus


BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i geometria

Material.

Full quadriculat, daus, calculadora

Agrupament.

Per parelles o grups de tres

Durada.

Pot fer-se sovint i acaba quan acaba la partida

Desenvolupament.

En un full quadriculat es dibuixa un circuit. Després cal anar llençant els daus i fer o bé l'operació que surt si tenim un dau d'operacions i ja poden sortir-ne vàries o bé l'operació establerta. Un cop calculat el resultat la parella verifica el valor amb la calculadora. Si surt bé, abança aquell valor, sinó, no es mou.

Treball vertical.Al triar l'operació es varia la dificultat.


Obtenir fraccions amb paper doblegatBLOC MATEMÀTIC. Numeració i càlcul

Material.

Fulls blancs, de colors, tisores

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada.

Dues sessions.

Desenvolupament.

Introduir la part d'un nombre a partir d'anar doblegant un full. Veure les fraccions més bàsiques 1/2, 1/4, 1/8. Anar veient després, tot pintant diferents parts les equivalències.

Treball vertical.

Es pot complementar amb treballs a l'ordinador.

TIC: Jclic.


El mercat


BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i problemes

Material.

Diferents embolcalls de diferents productes, calculadora, fulls per operar.

Agrupament.

Es pot disposar la classe en dos grups o bé treballar en petits grups de compradors i venedors.

Durada.

Dues sessions

Desenvolupament.

La primera sessió caldrà portar diferents embolcalls de diferents productes i després posar-hi preu. El preu pot ser el real, si volem treballar amb decimals, o bé inventar-lo nosaltres a partir del real. Després es divideix la classe en compradors i venedors. També caldrà confegir la moneda. Podria usar-se moneda comprada. La següent sessió es tractarà de comprar i vendre productes, tot intentant comprar al màxim amb els diners de què es disposa.

Treball vertical.

Per anar a comprar es pot anar acompanyat en grups i decidir què es compra. Es podrà usar calculadora per anar verificant si s'arriba o no a comprar.

TIC: http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm

http://www.educalia.org/externs/euroclik/c/compra_joc.html